Altium Designer

Mở File thiết kế của bạn ra (file.pcbdoc)

Chọn “File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files”.

Trong thẻ “General Setting” chọn độ chính xác là “2:5”

Phải đảm bảo rằng bạn đã vẽ lớp KeepOut (Đường biên board) đúng.

Click vào nút “Plot Layers”, chọn “Used On”. Khi đó các lớp nào được vẽ trong mạch sẽ được chọn đúng. 

Trong thẻ “Aperture” chọn “Embedded apertures (RS274X)”

Trong thẻ “Advanced”. Chọn các lựa chọn như trong hình rồi nhất “OK”.

Khi này các file gerber đã được tạo ra trong thư mục cùng chung thư mục với file thiết kế (.pcb). Bước kế tiếp bạn cần làm là tạo ra file NC Drill

Vào “File -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files”

Chọn các tuỳ chọn giống trong hình và click “OK”

Tất cả các file cần thiết đã được tạo. Bạn nén các file vừa tạo thành 1 file. Zip hoặc .Rar và gửi cho chúng tôi!